November 2010

 

Artikel 160, lid 2 Gemeentewet:

 

Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, co÷peraties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

 

Dit is het artikel in de Gemeentewet dat de gemeentelijke deelneming in een N.V, zoals Kabel Noord rechtvaardigt.

 

Het is de vraag welk openbaar belang de gemeente dient met de deelneming. Het laag houden van de tarieven kan dat in ieder geval niet zijn. Immers het gaat om een bedrijf dat dient te concurreren in een vrije markt. Ook een dividenduitkering, dus het spekken van de gemeentekas, kan dit ook niet zijn. Dan zou de gemeente kunnen deelnemen in iedere willekeurige winstmakende N.V.

 

De onrendabele gebieden zijn inmiddels allemaal bekabeld en het ziet er absoluut niet naar uit dat de super-onrendabele gebieden ook zijn bekabeld. Er wordt vaak geschermd met het feit dat Kabel-Noord maatschappelijke diensten verstrekt. Echter dit maatschappelijk belang staat nergens omschreven. Beredeneerd kan worden dat, nu Kabel Noord zijn netwerk open dient te stellen voor alle aanbieders van diensten, Kabel Noord niet meer exclusief is in het aanbieden van diensten. Daarmee is de wettelijke basis vervallen voor deelname in Kabel Noord.